Termes i condicions generals per adults i exàmens oficials

Termes i condicions curs 2018-2019 - Exàmens oficials i adults

Inici del curs

Els nostres cursos de preparació d'exàmens es duen a terme del 1 d’octubre de 2018 al 21 de juny del 2019. La data d’inici i final per els dies de curs Dilluns i Dimecres, és el 1 d’octubre i el 19 de juny, per els dies Dimarts i Dijous, és 2 d’octubre i el 20 de juny.

Els cursos grupals per adults comencen el 5 de novembre de 2018 i acaben el 27 de març de 2019.

Duració del curs

Classes en grup

Les classes en grup per a adults i les classes de preparació d’exàmens oficials són de 2 i 3 hores setmanals.

Tallers

La duració depèn del tipus de taller. Pot oscil·lar entre 1 i 3 hores.

Classes individuals

Els cursos individuals van en funció de les demandes i necessitats de l‘alumne.

** Tots els horaris ofertats estan subjectes a demanda. DILO es reserva el dret de cancel·lar aquells grups en els que hi hagi menys de 4 estudiants, i ofereixin solucions alternatives (com canviar d’horari o reembossaments als estudiants afectats). El nombre màxim d’alumnes per grup és de 12. En moments puntuals, el nombre màxim d’estudiants per classe podrà ser sobrepassat.

Hores lectives

Nombre d’hores

Els nostres cursos per adults tenen una durada de 60 hores repartides entre novembre i març i 99 hores anuals en el cas de les classes de preparació d'exàmens oficials.

Duració de les classes

La duració de l’hora lectiva de les classes grupals i les de preparació d'exàmens oficials és de 90 min. Les classes individuals tenen una duració diària de 60 min. En el cas dels tallers lingüístics, dependrà de la temàtica del taller. DILO du un registre de les classes on consta la assistència dels alumnes.

Falta d’assistència

Als cursos individuals les classes perdudes per falta d'assistència només es podran recuperar si s'avisa amb una antelació de 24 hores, i es duran a terme en un altre horari segons disponibilitat del centre. Si no s'avisa amb l'esmentada antelació la classe es perdrà i no se'n reemborsarà l'import correspondent. Als cursos en grup les classes perdudes per falta d'assistència no es podran recuperar. 

Canvis de dia

Tot i que DILO recomana l'assistència als 2 dies de classe, oferim la possibilitat de matricular-se només un dia; en aquests casos l'alumne ha de comunicar en el moment de la inscripció el dia de la setmana que vol assistir. Per motius organitzatius, no es permetrà canvis de dia puntuals.

Canvis de nivell

La direcció se reserva el dret de canviar a un alumne de nivell si hi ha motius pedagògics que així ho aconsellin.

Dades de l’alumne

Les dades dels nostres alumnes i clients queden arxivades en fitxers electrònics i manuals complint amb la Llei de protecció de dades.

Inscripció al curs

Per inscriure-se en un curs o taller, l’alumne (o la seva mare, pare, o tutor en cas d’un menor), ha de complimentar amb les seves dades personals, el formulari d’inscripció i abonar el preu de la matrícula com reserva de plaça.

Amb la firma a la fulla d’inscripció, l’alumne o el seu pare/mare/tutor accepta les condicions publicades. DILO (Idiomes Grup 7 S.L CIF: B57785990 amb domicili  fiscal Avinguda. de Lluc, 64 C.P 07300, Inca-Mallorca) expedeix una factura en la què se descriuen els acords contractuals. Per cada pagament efectuat contra la factura en qüestió DILO emet un rebut.

Matrícula

La primera matricula es de 30€. En el cas de segones o més matrícules el preu és de 15€. 

Les activitats o tallers puntuals no requereixen de matrícula.

Pagaments

La quantitat abonada mensualment és el resultat de la part proporcional al nombre d’hores que s’impartiran al llarg del curs.

Condicions i formes de pagament

Formes de pagament

Efectiu, transferència, targeta de crèdit o domiciliació bancària.

Classes grupals

Les classes en grup per adults (nov-març):

Un sol pagament: S’abonarà la totalitat del curs en el moment de començar el curs.

En dos pagaments: S'abonarà el 50% del curs en el moment de començar i la resta durant la setmana del 7 gener. 

Les classes de preparació d'exàmens:

Pagament anual: S'abonarà la totalitat dels 9 mesos lectius d'octubre a juny.

Pagament trimestral: S'abonarà durant els 10 primers dies del trimestre: Octubre, Gener i Abril.

Pagament mensual: S’abonarà per avançat durant els 5 primers dies de cada mes.

Classes individuals

L'import de les classes s'ahurà d'abonar amb antelació tant en le cas que l'alumne agafi un bonus, com en el cas de classes soltes.

Tallers

S’haurà d’abonar la totalitat mínim 3 dies abans de l’inici dels mateixos. Se garanteix la reserva de plaça amb dit pagament.

**El Pagament trimestral, anual i el bonus duen implícit un descompte en el preu total. Un cop abonat el pagament del bonus o el curs anual, trimestral només serà retornada la quantitat pagada o no aprofitada en cas de força major (malaltia o similar).

Descompte familiar

Aplicam un descompte sobre els preus per membres de la mateixa unitat familiar. Consulteu-nos.

Baixes

L’alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ho haurà de comunicar per escrit a dilo@diloidiomes.com amb un  mínim de 15 dies d’antelació. És necessari estar al corrent de pagaments en el moment de la baixa. No se faran devolucions per causes externes a DILO.

En el cas que la baixa no es produís amb la antelació necessària, no es reemborsaria la quantitat abonada. 

L'impagament d'una mensualitat s'interpretarà com a baiza i es tramitarà automàticament.

Altres disposicions

L’existència d’acords puntuals entre les dues parts, per qualsevol dels apartats aquí descrits no invalida l’exposat en els punts restants d’aquest document.

Festius

DILO romandrà tancat tots els dies festius nacionals i municipals.

Llei de protecció de dades

En compliment de lo establert en la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, IDIOMES GRUP 7 S.L. l’informa que les seves dades recollides son emmagatzemades baix la confidencialitat  i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb tercers. Igualment l’informa’m de què podrà exercir els drets d’accés, rectificació u oposició a través del correu dilo@diloidiomes.com

Calendari

Inici i final de curs: 1 de octubre 2018 – 21 de juny 2019.

Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).

Vacances de Setmana Santa: del 18 d'abril a 28 d'abril (ambdós inclosos).

Contacta amb nosaltres

Compartir    Whatsapp compartir Facebook compartir Twitter compartir